Sdružení průvodců

Český Krumlov

Sdružení průvodců Český Krumlov je profesní sdružení licencovaných průvodců, jehož hlavním cílem je zvyšování kvality a profesionality průvodcovských služeb v jihočeském regionu.

 • Sdružení průvodců Český Krumlov je zapsaným spolkem podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
 • Sdružení průvodců Český Krumlov je členem Sdružení cestovního ruchu Český Krumlov

 • Bankovní účet: 673 334 8001 / 5500

PŘEDMĚT ČINNOSTI:

 1. Společensky sdružovat jihočeské průvodce
 2. Hájit profesní zájmy svých členů

 3. Organizovat vzdělávací programy vedoucí k získání kvalifikace "Oficiální turistický průvodce"   

 4. Propagace služeb svých členů

 5. Zajistit dodržování platných zákonů upravujících průvodcovskou činnost

 6. Spolupráce s místními orgány a občanskou komunitou

ČLENSTVÍ:

Řádným členem spolku se může stát každý občan ČR nebo cizí státní příslušník s trvalým bydlištěm na území ČR, který splní tyto podmínky:

 1. je kvalifikovaným průvodcem cestovního ruchu na základě platného živnostenského oprávnění, kde je uvedeno "místo podnikání" respektive "sídlo" nacházející se v Jihočeském kraji.
 2. jeho přijetí bylo odsouhlaseno členskou základnou SP ČK

STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCI:

Statutárním zástupcem organizace je výbor spolku :

ing. Karolína Kortusová : +420 723069561, karolina.kortusova@gmail.com

ing. Oto Šrámek: +420 602428016,  sramek@otosan.cz

Bc. Jaromír Sýkora: +420 774155444, jarek.sykora@email.cz


TITUL OFICIALNÍ PRŮVODCE

Členové sdružení v roce 2009 obdrželi od zástupců města Český Krumlov povolení používat titul Oficiální průvodce s ochrannou známkou - logem města. Předání proběhlo formou společného podpisu "Memoranda o vzájemné spolupráci mezi Sdružením průvodců a městem Český Krumlov" a předáním průvodcovských odznaků "ČESKÝ KRUMLOV OFFICIAL TOURIST GUIDE".

Sdružení průvodců Český Krumlov o.s. se zavazuje dodržovat "Kodex průvodce Světové federace asociací turistických průvodců" v tomto znění:

 • Poskytovat profesionální služby návštěvníkům v péči a odpovědnosti. Poskytovat objektivní informace o navštíveném místě bez předsudků a propagandy.
 • Zaručit, jak jen je možné, že prezentované skutečnosti jsou pravdivé a jasně odlišit pravdu od výmyslů, pověstí, tradic, nebo úsudků.
 • Vystupovat nestranně a slušně při všech jednáních se všemi, kdo sjednávají průvodcovské služby a se všemi kolegy pracujícími ve všech odvětvích cestovního ruchu.
 • Chránit dobrou pověst cestovního ruchu ve své zemi. Usilovat o to, aby prováděné skupiny braly ohled k životnímu prostředí, přírodě, pamětihodnostem a památkám, stejně jako k místním zvykům a tradicím.
 • Jako zástupce navštívené země uvítat návštěvníky, dělat zemi dobrou pověst a propagovat ji jako turistickou destinaci.
 • Závažné porušení Etického kodexu je důvodem k odebrání certifikátu OFICIAL TOURIST GUIDE ČESKÝ KRUMLOV . O této skutečnosti rozhoduje členská schůze Sdružení průvodců Český Krumlov.

  Zdroj: Etický kodex Asociace průvodců ČR

  AKCE PRO VEŘEJNOST 2020

  Sdružení průvodců Český Krumlov každoročně zve veřejnost na jednu z cyklu přednášek vzdělávacího programu pro Oficiální průvodce Českého Krumlova".  Pro rok 2020 jsme vybrali přednášku "Jakub Krčín z Jelčan - první český manažer ?  "

  Přední český historik Jaroslav Čechura, který se specializuje na novověké sociální dějiny, se bude ve své přednášce věnovat pozoruhodné osobnosti renesanční epochy Jakubu Krčínovi z Jelčan (1535-1604). V anotaci ke své přednášce profesor Čechura uvádí: "Rodák ze středních Čech, proslul zejména jako autor monumentálních vodních děl na rožmberském dominiu. Zde ve službách Viléma a Petra Voka z Rožmberka vybudoval jedinečný soubor rybníků, vzájemně propojených umělou řekou - Zlatou stokou. Krčín rovněž přispěl zásadním způsobem v "přestavbě" rožmberského dominia v moderní hospodářský prostor. Tento původem potomek zchudlého rodu neopominul vybudovat nemalý rodinný majetek na Sedlčansku. Opomenut nebude ani Krčínův manažerský podíl na stavbách či přestavbách zámků Český Krumlov, Třeboň, Kratochvíle či Křepenice".

  PODPOROVATELÉ SDRUŽENÍ PRŮVODCŮ ČESKÝ KRUMLOV

  Ing. Tomáš Jirsa,  senátor

  DMO Český Krumlov, z.s.

  Děkujeme